دانلود آهنگ وقتی که میرفتی با پای پیاده گفتی فقط یاد باشه یه دوستی ساده از آرش یوسفیان

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی یه دوستی ساده وقتی که می رفتیم با پای پیادهگفتی فقط یادت باشه یه دوستیه سادههیچ حسی نباشه هیچ عشقی نباشهیه روز خواستیم جدا بشیم بریم خیلی سادهسااااااادهده ده ده ده ده ده ….ده ده ده ده ده ده وقتی که می رفتیم با پای پیادهگفتی فقط […]

دانلود آهنگ ای دل من دیگه بسه از عاشقی شدم خسته از آرش یوسفیان

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی ای دل من ای دل من ،چراصدات در نمیاداین همه آزارت میدندچرا صدات در نمیاد هر کی از راه میرسه ه هیه زخمی به تو میزنه ه هچرا هیچی نمی گی چرا صدات در نمیاااااد آارووم بگیر دل بی طاقتدیوونم نکن دل بی طاقتآتیشم نزن دل بی […]